arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png
De Jozefschool in een notendop…

De Jozefschool is de enige katholieke basisschool op Texel en is gevestigd in Den Burg. De school telt momenteel rond de 230 kinderen en heeft 98 groepen. Een team van 17 collega’s, aangevuld met vele vrijwilligers en een enthousiaste ouderraad, medezeggenschapsraad, draagt zorg voor een betrokken en positieve sfeer op school.

De school kenmerkt zich door gedegen klassikaal onderwijs, met daarbij een grote mate van differentiatie in bijvoorbeeld aanbod, instructie en tempo. De kinderen staan centraal in ons onderwijs. We richten ons dan ook op het aanbod dat bij het kind past, waarbij we echter geen individueel onderwijs geven. Kinderen leren veel van elkaar en we vinden het belangrijk dat kinderen ook leren samenwerken met kinderen van verschillende niveaus. Kinderen met specifieke ondersteuningsvragen krijgen specifieke aandacht en begeleiding, zowel de kinderen die zwakker zijn als de kinderen die bovengemiddeld presteren. Ons goed opgezette zorgsysteem zorgt ervoor dat we de kinderen de aandacht en begeleiding kunnen geven die het nodig heeft. De interne plusgroep is hierbij een mooi voorbeeld.

We stellen eisen aan de kinderen. We bieden ze structuur door de afspraken die we met elkaar maken. Ook de kinderen hebben hierin een rol; samen met hen bepalen we de belangrijke omgangsregels, zodat ieder kind zich thuis voelt en zich veilig voelt op school. We zijn zeer alert op pestgedrag, dit wordt niet geaccepteerd en we nemen direct actie als we merken dat kinderen worden gepest. De programma’s De Vreedzame School en PBS, Positive Behaviour Support, zorgen ervoor dat kinderen vaardigheden leren om goed met elkaar samen te leven en te werken, waarbij de positieve invloed van PBS de onderlinge sfeer sterk verbetert.

De kleutergroepen gaan uit van het ervaringsgericht onderwijs. Onderwerpen worden aangeboden vanuit de belevingswereld van de kinderen. Samen met de leerkrachten worden thema’s uitgewerkt, vaak ook met de hulp van veel enthousiaste ouders.

In de kleutergroepen observeren we veel en houden we de verkregen informatie bij in ons leerlingvolgsysteem. We anticiperen snel op zorgvragen van de kinderen en communiceren dit met ouders / verzorgers.
Vanaf de groepen 3 werken we met moderne methodes. Lezen is een speerpunt in de school: naast technisch en begrijpend lezen is er veel aandacht voor leesplezier. Iedere dag lezen de kinderen een kwartier uit moderne leesboeken op hun eigen niveau.

De weektaak is een belangrijke werkvorm die we hanteren. Gemiddeld 2 tot 3 uur per week kunnen de kinderen aan de hand van een zogenaamd weektaakformulier kiezen uit verschillende gevarieerde opdrachten op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie en expressie.

De leerkracht creëert hiermee tijd om individueel of in groepjes met kinderen te werken. Computers nemen een belangrijke plaats in op de Jozefschool. Vanaf de kleutergroepen leren de kinderen hiermee werken, waarbij we vanaf groep 5 gericht werken aan Word, Excel, Powerpoint, e-mail en internet. In groep 7 leren de kinderen typen. In bijna iedere groep is inmiddels een digitaal schoolbord geplaatst. Sinds kort werken we met iPads in de klassen: op verschillende manieren zetten we deze in bij ons onderwijs, waarbij ontdekkend leren, oefenen op een speelse manier en creatief uiten van groot belang zijn.
Communicatie is op de Jozefschool van essentieel belang. Niet alleen in ons team is er veelvuldig overleg, ook het gesprek met u als ouders is van zeer groot belang. Het opvoeden van uw kind doen we samen met u en een goede afstemming is onontbeerlijk. U kunt voor vragen, opmerkingen of knelpunten dan ook altijd bij ons terecht!

Tot zover deze beknopte informatie. Veel hiervan kunt u uitgebreid teruglezen in onze schoolgids op de site. Mocht u een papieren versie van de gids willen ontvangen, dan kunt u deze aanvragen bij de school.