arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png

Het uiteindelijke doel van de opvoeding en onderwijs is emancipatie en zelfredzaamheid. Het vermogen van mensen om zelfstandig te functioneren in cultureel maatschappelijke situaties. Zelfstandigheid impliceert een sociale verantwoordelijkheid; het besef dat je invloed wilt en kunt uitoefenen op je eigen bestaan en dat je medeverantwoordelijkheid draagt voor het bestaan van anderen, geïnspireerd door onze katholieke identiteit. Daarvoor heb je sociaal-emotionele competenties nodig die tot een harmonieuze en stabiele persoonlijkheid leiden en intellectuele competenties die een mens in staat stellen adequaat te denken en te handelen.

Om tot een volwaardig mens te kunnen opgroeien, is een goede sfeer op school belangrijk. De school is “een tweede thuis” voor de leerlingen waar geborgenheid en weerbaarheid, naast kennis en vaardigheden, een steeds belangrijker plaats in gaan nemen. In een tijd waarin vragen naar zingeving, normen en waarden steeds vaker worden gesteld, hechten wij als school veel waarde aan het klimaat waarbinnen ons onderwijs wordt gegeven. Wij willen een vriendelijk en veilig leefklimaat op school. Het bewust omgaan met normen en waarden, orde, regelmaat en grenzen hoort daar bij. Er wordt stelling genomen tegen o.a. pestgedrag en discriminatie.

Wij streven naar een prettige leeromgeving, waarbij we ruimte bieden aan kinderen, ouders en leerkrachten. Er is aandacht voor het totale kind. Iedere leerling moet op onze school een eigen plek hebben. De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen heeft sterk onze aandacht. Wij proberen de kinderen te leren voor zichzelf op te komen en te leren (beleefd) te zeggen wat zij vinden. Daarnaast proberen we een school te zijn die een lage drempel heeft. Is er sprake van een probleem, of een vraag dan staat de school/ het team daarvoor open. Wij vinden het prettig als ouders hier gebruik van maken. Wij zijn immers als school en ouders gezamenlijk verantwoordelijk voor het opgroeien van de kinderen.

Daarnaast willen wij bij onze leerlingen attitudes ontwikkelen zoals zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid. We vinden het belangrijk om de kinderen cognitieve vaardigheden en kennis bij te brengen om succesvol te zijn in het voortgezet onderwijs. Hierbij leggen we het accent op goed taal- en rekenonderwijs.

Dit betekent voor de kinderen:
 • een veilige en inspirerende leeromgeving waarmee betrokkenheid en welbevinden worden bevorderd;
 • dat ze een aanbod krijgen, rekening houdend met hun niveau, tempo en belangstelling.
 • dat er in instructie en verwerking meerdere intelligenties worden aangesproken;
 • het kunnen opdoen van succeservaringen om het zelfvertrouwen te bevorderen;
 • het aanleren van sociale vaardigheden;
 • dat gezamenlijke festiviteiten kleur geven aan het schooljaar;
 • leren “van en met elkaar” een steeds belangrijker plaats moet innemen.
Dit betekent voor de leerkrachten:
 • zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving;
 • zorgen voor een interactieve leeromgeving;
 • kunnen omgaan met verschillen tussen kinderen;
 • reken- en taalonderwijs kunnen aanbieden op tenminste 3 niveaus;
 • zorgleerlingen kunnen helpen m.b.v. een handelingsplan;
 • open staan voor elkaar en willen leren van elkaar;
 • streven naar door de school opgestelde leerstofnormen;
 • voorbeeldgedrag tonen.
 • hoge verwachtingen uitspreken
 • duidelijke doelen stellen
Dit betekent voor ouders:
 • goed op de hoogte worden gehouden over de ontwikkeling van hun kind;
 • de missie herkennen in de dagelijkse praktijk;
 • dat ze goed geïnformeerd worden door de school over de dagelijkse praktijk;
 • dat hun medewerking op prijs wordt gesteld.