arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png

Klachtenregeling Primair en Voortgezet Onderwijs
Den Helder en omstreken.

Samenwerking

Sarkon heeft in samenwerking met andere onderwijsorganisaties in de regio een klachten regeling geformuleerd, welke door de GMR is goedgekeurd.
Deze klachtenregeling is van toepassing als via de gebruikelijke procedures b.v. in overleg met de directeur van de school geen bevredigende oplossing kan worden verkregen.Deze klachtenregeling is niet van toepassing als er sprake is van strafbare feiten.

De organisaties:

De Stichting Sarkon
De Stichting Algemeen Bijzondere Basisschool Comenius
De Stichting Samenwerkingsschool voor speciaalonderwijs LO/VO
De Stichting Meerwerf
De Stichting Scholen aan Zee
De Stichting Montessori Onderwijs Alkmaar/Heerhugowaard.

Opmerkingen bij deze klachtenregeling:
Klachten kunnen worden ingediend door alle bij de school betrokken personen zoals o.a. leerkrachten, leerlingen en ouders. Ook de aangeklaagde dient betrokken te zijn bij de school b.v. als leerling, leerkracht, ouder, lid bevoegd gezag. Voor een algemene klacht is de contactpersoon van de school de aangewezen functionaris. De contactpersoon van de school staat vermeld in de schoolgids. Bij een klacht op het gebied van machtsmisbruik kan men contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de school. Het gaat hierbij om b.v. pesten, discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie en misbruik.
Wordt er geen oplossing gevonden, dan wordt men doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.

Ook kan men direct contact op nemen met de externe vertrouwenspersoon. In eerste instantie zal altijd geprobeerd worden om de klacht op schoolniveau te behandelen alvorens een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

De klachtencommissie algemene aard bestaat uit een jurist en twee leden van aangesloten schoolbesturen (niet de school waar de klacht vandaan komt). De klachtencommissie machtsmisbruik bestaat uit een jurist, een gezondheidszorgpsycholoog, een jeugdpsycholoog, een jeugdmaatschappelijk werker en (eventueel) een deskundige.

Het bevoegd gezag behandelt de klacht.
Het bevoegd gezag wordt geadviseerd door een onpartijdige klachtencommissie. Een klacht wordt schriftelijk en ondertekend ingediend. Anonieme klachten worden niet behandeld. Een klacht kan altijd worden ingetrokken. Van de gehele procedure wordt een schriftelijk verslag gemaakt en ondertekend door de betrokkenen en commissie. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren.

De procedure is gebonden aan een tijdpad.
Het bevoegd gezag neemt uiteindelijk dan pas een beslissing, nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich mondeling dan wel schriftelijk te verweren.
Het bevoegd gezag kan een bemiddelaar aanstellen.
Indien er sprake is van een misdrijf, dan wordt er bij de daartoe bevoegde instantie een aangifte gedaan.
Zowel klager als aangeklaagde wordt geadviseerd zich op de hoogte te stellen van de volledige klachtenregeling.

Het secretariaat van de klachtencommissie is bereikbaar per e-mail: klachtencommissieonderwijs@hotmail.com

Vermeld in de e-mail uw telefoonnummer als u terug gebeld wil worden.

Adres:

Secretariaat van de klachtencommissie
drs. F. Bijlweg nr. 3
1784 MC Den Helder