arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png
Algemeen

Sarkon kent een RvT, welke uit vijf personen bestaat. De RvT vergadert 6 keer per jaar in bijzijn van de bestuurder en de controller. De managementassistente ondersteunt de vergaderingen. De RvT houdt toezicht op het reilen en zeilen van de organisatie en baseert zich daarbij op een vastgesteld toezichtkader. De RvT keurt de begroting en het jaarverslag goed. Verder houdt zij toezicht op de uitvoering van het strategisch beleidsplan en de kwaliteit van het onderwijs. De RvT bewaakt de identiteit van de organisatie en is tenslotte de werkgever van de bestuurder.De RvT heeft recht op alle informatie, die zij bij het uitoefenen van haar taak nodig acht. Zij kan de bestuurder gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

Het College van Bestuur

Sarkon kent een eenhoofdig College van Bestuur. De bestuurder is de werkgever van al het overige Sarkon personeel en eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. De bestuurder bepaalt het beleid, nadat hij zich heeft laten adviseren door diverse gremia binnen de organisatie. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en aan de overheid.

Het Bestuurlijk Overleg (BO)

De bestuursbesluiten worden genomen in het zogenaamde bestuurlijk overleg (BO), waar ook de controller, beleidsmedewerker HRM en de beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit (O&K) deel van uitmaken. Op tactisch niveau speelt het bestuurlijk overleg een grote rol. Dit overleg weegt de kansen en bedreigingen van de organisatie en adviseert de bestuurder bij het maken van strategische keuzes. Sarkon is een platte organisatie. Om die reden vinden we de leden van het BO, inclusief de bestuurder, bij diverse andere relevante gremia terug. Dit is enerzijds om draagvlak binnen de organisatie te verkrijgen met betrekking tot het beleid en anderzijds om tactische besluiten te baseren op strategische keuzes.

De Staf

De strategische koers wordt uitgezet binnen twee gremia: de staf en het directieteam. De staf bestaat uit het BO aangevuld met de volgende stafleden:

  • Bouwkundige.
  • Coördinator opleiden in School.

Het stafoverleg adviseert het bestuur aangaande het te formuleren beleid en het nemen van strategische beslissingen. Daarbij betrekken zo ook de uitspraken van het DiT. Daarnaast doen ze voorstelen omtrent de in het DiT te bespreken zaken. Leden van de staf nemen deel aan het DiT en hebben zitting in de trajectteams. Hiermee wordt nog eens duidelijk geïllustreerd dat Sarkon voor het concept van een platte organisatie kiest.

Het Directieteam

Het directieteam bestaat uit de schooldirecteuren en wordt voorgezeten door de bestuurder. De leden van de staf nemen deel aan de vergaderingen van het directieteam. Met uitzondering van de coördinator OiS, die alleen aanwezig is, indien de agenda dat wenselijk acht. Het DiT adviseert de bestuurder inzake de strategische keuzes, die moeten worden gemaakt. Daarnaast vertaalt zij het geformuleerde beleid naar uitvoeringsniveau. Het DiT beslist over de te nemen acties, die nodig zijn om de gestelde doelen en beoogde resultaten te halen, c.q. te realiseren. In feite stelt het DiT de strategische agenda op basis van het strategisch beleidsplan vast en voert die uit.

De Agendacommissie (AC)

De agendacommissie bestaat uit twee directeuren, een beleidsmedewerker en de bestuurder. Naast het opstellen van de agenda bewaakt en monitort de AC de voortgang van de strategische agenda.

Het procesteam

Het procesteam bestaat uit enkele (6 tot 8 ) directeuren en de bestuurder. Dit team heeft een zeer afgebakende opdracht. Zij bewaakt en bevordert de professionele cultuur binnen het DiT en tussen het DiT en de bestuurder en stafleden. Jaarlijks wordt bekeken of het procesteam in stand blijft of wordt opgeheven.

De GMR

De GMR bestaat uit 6 leerkrachten en 6 ouders vanuit de verschillende sub-regio’s binnen het werkgebied van Sarkon. De GMR heeft twee taken. Enerzijds de strikt wettelijke taak om instemming en/of advies te geven aan de bestuurder inzake het voorgenomen beleid. Daarnaast functioneert zij als klankbord voor de bestuurder.

Beleidsbepalend, tactisch en strategisch keuzes en beslissingen.

Het hart van de organisatie is de “driehoek BO – Staf – DiT”. Hier worden op beleidsbepalend, tactisch en strategisch gebied alle overwegingen besproken, keuzes op een rij gezet en uiteindelijk de (voorgenomen) besluiten genomen. Binnen dit dynamisch deel van Sarkon wordt de ontwikkeling van de organisatie, de scholen en het personeel in gang gezet en levend gehouden. De kwaliteit van ons onderwijs wordt hier bepaald, verbeterd en geborgd.

Bij de volgende laag van het organogram gaat het meer om de uitvoering. Gezien het feit dat “onze uitvoerders” hoog gekwalificeerde medewerkers zijn, ontstaat hier soms een mix van uitvoering en beleidsvoorstellen. Immers op dit niveau wordt geformuleerd beleid uitgevoerd, waarbij dit op efficiëntie en werkbaarheid wordt getoetst. Daarnaast komt men op dit niveau praktische zaken tegen, die om beleid vragen. Hier ontmoeten visie en idealen en de werkvloer elkaar.

Ortho-team

Het Ortho-team van stichting Sarkon verzorgt de eerstelijns hulpverlening op de 19 scholen van Stichting Sarkon.
Het Ortho-team woont de ondersteuningsteams bij op scholen, doet onderzoek op scholen en ondersteunt de scholen bij de uitvoering van leerlingenzorg.

Educanet

Educanet is onze ICT-afdeling en bestaat uit twee medewerkers en wordt aangestuurd door de bovenschoolse ICT’er

 i-Coach

Scholen maken gebruik van  ICT middelen zoals de digitale schoolborden, tablets en handige webbased onderwijs-apps. Grote veranderingen die een flinke impact hebben op diverse facetten van het onderwijs maar ook op de werkzaamheden van de docenten. De gemedialiseerde, snel veranderende wereld waarin wij leven vereist competenties en vaardigheden die vaak nog (gedeeltelijk) buiten de traditionele vaardigheden van de leerkracht liggen. Zij moeten leren om met deze veranderingen om te gaan. De i-Coach geeft hierbij de benodigde ondersteuning op maat.

Beleidsgroep

De beleidsgroep (onderwijs) coördineert en geeft richting aan de activiteiten van de praktijkopleiders opleiden in de school (PO), die overigens nog een eigen coördinator heeft, het school video interactie begeleidingsteam, het team van orthopedagogen en het IB-netwerk. Deze teams voeren hun werk verder zelfstandig en zelfsturend uit. Ook de beleidsmedewerker O&K maakt deel uit van deze groep.

De Trajecteams

De trajectteams schrijven plannen van aanpak waarin de acties staan beschreven die uitvoering geven aan het beleid om zodoende de doelen realiseren. In ieder trajectteam zitten 6 of 7 directeuren, aangevuld met een staflid.

Ten slotte zijn er nog netwerken van reken- taal- en cultuurcoördinatoren actief.

Organogram